Rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đốt