Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu bao gồm có Hội Cực chiến binh và Đoàn thanh niên.