Liên danh với Trọng Hiếu

Thông tin đơn vị hiện đang liên danh với Trọng Hiếu liên quan đến các dự án xử lý nước thải.