Chi bộ Đáng


Chi bộ Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu bao gồm có Hội Cực chiến binh, Đoàn thanh niên.