LUẬT  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

08/06/2018
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
NGHỊ ĐỊNH  VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

NGHỊ ĐỊNH VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

08/06/2018
Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

08/06/2018
Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.
Tầm quan trọng của xử lý nước thải phi tập trung

Tầm quan trọng của xử lý nước thải phi tập trung

07/06/2018
Để tăng tính hiệu quả trong quy trình quản lý vấn đề thoát nước cũng như xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư tập trung và Để tăng tính hiệu quả trong quy trình quản lý vấn đề thoát nước cũng như xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư tập trung và...